• Regulamin i Polityka prywatności

REGULAMIN
korzystania z Serwisu Internetowego
oraz warunki sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym

Definicje
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą za pośrednictwem Serwisu Internetowego zakupu Produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Produkty – wszelkie Produkty Fizyczne oraz Treści Cyfrowe, które są oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 3. Produkty Fizyczne – wszelkie przedmioty i produkty utrwalone na nośnikach fizycznych, które są oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, w tym m.in.: papierowe wersje raportów ABSL.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz warunki sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym.
 5. Serwis Internetowy – internetowy serwis, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup różnego rodzaju Produktów, zwany też jako „Serwis”. Serwis dostępny jest pod adresem shop-absl.pl, a podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Sprzedawca.
 6. Sprzedawca – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, NIP: 525-246-58-47, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000340712, adres e-mail: shop@shop-absl.pl zwany dalej tej jako „ABSL”.
 7. Treści Cyfrowe – wszelkie produkty stanowiące treść cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które są oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, w tym: elektroniczne wersje raportów ABSL, e-booki, videonagrania, itp.
 8. Umowa – umowa sprzedaży Produktów Fizycznych oraz/lub umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych, zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem (w tym Konsumentem) a Sprzedawcą, w konsekwencji złożenia Zamówienia, potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zaksięgowania zapłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca za pośrednictwem Serwisu zakupu Produktów. Użytkownik musi posiadać miejsce zamieszkania lub adres siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktów złożona Sprzedawcy przez Użytkownika (w tym Konsumenta) na formularzu za pośrednictwem Serwisu.
 11. Postanowienia ogólne
 12. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego, jak również warunki sprzedaży Produktów dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. Sprzedawcą Produktów Fizycznych, dostawcą Treści Cyfrowych, właścicielem i administratorem Serwisu Internetowego oraz administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

 1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Użytkownika Regulamin udostępniony może też być w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (na przykład za pomocą wiadomości email).

III.       Zasady korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień w zakresie Produktów

 1. Każda osoba mająca dostęp do sieci Internet może przeglądać zawartość Serwisu oraz składać Zamówienia na oferowane tam Produkty.
 2. Do korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień przez Użytkownika (w tym Konsumenta) wymagane są: dostęp do Internetu, standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron www., a także posiadanie aktualnej i czynnej skrzynki pocztowej email. Do prawidłowego korzystania z zakupionych Produktów będących Treściami Cyfrowymi konieczne jest dodatkowo posiadanie przez Użytkownika standardowego programu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika (Libre Office, Open Office, itd.).
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić linku lub pliku obejmującego zakupiony Produkt będący Treściami Cyfrowymi, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na jego adres email.
 4. Do korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień przez Użytkownika (w tym Konsumenta) nie jest konieczne posiadanie specjalnego imiennego konta, innego niż adres email Użytkownika, o którym mowa powyżej.
 5. Z chwilą złożenia Zamówienia Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może składać Zamówień ani dokonywać zakupu Produktów.
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Produktów tylko działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do likwidacji Zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego Konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Składanie i realizacja Zamówień
 8. Użytkownik (w tym Konsument) składa Zamówienie odnośnie zakupu wybranego Produktu (jednego lub więcej niż jednego) za pośrednictwem Serwisu.
 9. Ceny Produktów podawane są na Serwisie w kwotach netto i brutto. Kwoty brutto zawierają VAT.
 10. Po dokonaniu wyboru Produktu na stronie internetowej Serwisu, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę Zamówienia.
 11. Na stronie Zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz Zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 12. Otrzymanie każdego Zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika (w tym Konsumenta).
 13. Zapłata ceny za Produkt objęty złożonym Zamówieniem dokonywana może być poprzez następujące metody płatności:
 14. dostępnymi w Serwisie kanałami płatności: Blik, szybki przelew online oraz płatność kartą, obsługiwanymi przez ING Bank Śląski SA – wówczas płatność realizowana jest za pomocą serwisu imoje, którego właścicielem i operatorem jest ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000005459. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu imoje oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://data.imoje.pl/docs/imoje_regulamin_platnosci.pdf
 15. Dniem zapłaty ceny tytułem zakupu Produktu jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą ceny tytułem zakupu danego Produktu.
 16. Po zapłaceniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy ceny tytułem zakupu wybranego Produktu dochodzi do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, na potwierdzenie czego Użytkownik (w tym Konsument) otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość email przesłaną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W przypadku zakupu Produktów będących Treściami Cyfrowymi, Użytkownik dodatkowo otrzymuje wiadomość email zawierającą dostęp lub link z dostępem do wybranego Produktu będącego Treściami Cyfrowymi, pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. Produkty będące Treściami Cyfrowymi udostępniane są Użytkownikowi w ciągu 48h od zaksięgowania ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy, przy czym – w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami – nie wcześniej niż po upływie ustawowego terminu na odstąpienie od Umowy przez Konsumenta (chyba że Konsument na etapie składania Zamówienia wyraził zgodę, o której mowa w poniższym pkt VII.4 Regulaminu).
 17. Produkty Fizyczne dostarczane są na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia (o ile Strony nie ustalą inaczej) oraz w sposób wybrany przez Użytkownika spośród opcji dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym m.in:
 18. firma kurierska
 19. Podstawowym sposobem dostawy Produktu będącego Treściami Cyfrowymi jest przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail Użytkownika link dostępu do zakupionego Produktu będącego Treściami Cyfrowymi – w takim przypadku Produkt będący Treściami Cyfrowymi będzie dostępny pod wysłanym linkiem przez okres wskazany na stronie Serwisu przy opisie danego Produktu. Produkt można pobrać 5-krotnie z aktywnego linku. Inne sposoby dostawy zakupionych Produktów będących Treściami będą każdorazowo wskazana na stronie Serwisu przy opisie danego Produktu lub w trakcie procedury składania Zamówienia.
 20. Sprzedawca każdorazowo wystawia faktury VAT:
  1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązane są podać dane do wystawienia faktury, czyli imię, nazwisko i adres.
  2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych Użytkownika do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem (nazwa firmy oraz siedziba i adres).
 21. Składając Zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie oraz doręczenie faktury VAT drogą elektroniczną, w postaci pliku PDF, bez konieczności składania swojego podpisu.
 22. Zasady korzystania z Serwisu i z zakupionych Produktów
 23. Wszelkie Produkty dostępne za pośrednictwem Serwisu lub zakupione u Sprzedawcy, jak również logotypy, projekty i materiały graficzne, wizualne, audialne lub audiowizualne (w tym filmy) oraz kody źródłowe, które spełniają cechy utworów lub są prawami pokrewnymi podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), stanowiąc jednocześnie własność intelektualną ich twórców lub podmiotów uprawnionych i korzystając z ochrony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do Serwisu Internetowego oraz Produktów na podstawie mniejszego Regulaminu nie stanowi przeniesienia ani licencji do korzystania z takich praw.
 24. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako dedykowane Użytkownikowi, który nabył je od Sprzedawcy. Tego rodzaju oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Każdy Użytkownik nabywający Produkt wyraża zgodę na takie jego ewentualne oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego rodzaju oznaczenia.
 25. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów tylko na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. korzystać z nich w formie udostępnionej w ramach Serwisu w celu zapoznania się z ich treścią.
 26. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach ani jako opracowanie) w jakimkolwiek innym celu niż wskazany w niniejszym Regulaminie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. W szczególności zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu będącego Treściami Cyfrowymi lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu ani jego kopii bądź egzemplarzy, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 27. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku naruszenia jego praw będzie korzystał z dostępnych mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa roszczeń, które dochodzone mogą być przed sądem lub innymi powołanymi w tym celu organami.
 28. Reklamacje
 29. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty wolne od wad.
 30. Wszelkie informacje o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje jego dotyczące, skargi i reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.
 31. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy Produkt będący Treściami Cyfrowymi nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może wystąpić do Sprzedawcy z reklamacją, zawiadamiając go niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości na adres email Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz zakupionego Produktu, przedmiot reklamacji wraz z opisem zastrzeżeń, oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 32. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Użytkownika odnośnie zakupionego Produktu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu.
 33. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca udostępni Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokona zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem ceny za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.
 34. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić oraz/lub usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
 35. Obostrzenia co do sposobu składania i rozpatrywania reklamacji z powyższych punktów 2-6 nie dotyczą Konsumentów.

VII.      Zwrot i prawo odstąpienia

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy z pełnym prawem zwrotu uiszczonej ceny jedynie w sytuacjach, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności, gdy jest Konsumentem) oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Cena uiszczona przez Użytkownika tytułem zapłaty za Produkt nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień z pkt 4 poniżej, Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów, do których odsyła art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość wysłana na adres email Sprzedawcy). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. W przypadku zakupu Produktów stanowiących Treści Cyfrowe – za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną w Zamówieniu, której wyrażenie spowoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy – Sprzedawca może spełnić swoje świadczenie oraz dostarczyć Konsumentowi Produkt stanowiący Treści Cyfrowe przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji, gdy Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu wybranego Produktu w postaci Treści Cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 5. W wypadku skutecznego wykonania przez Użytkownika prawa odstąpienia Sprzedający natychmiast blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu stanowiącego Treści Cyfrowe.
 6. Jednocześnie w wypadku skutecznego wykonania przez Użytkownika prawa odstąpienia Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, dokona zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem ceny w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
 7. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem Sprzedawca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

VIII.     Wyłączenie odpowiedzialności

 1. W ramach Umowy zawartej zgodnie z niniejszym Regulaminem Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi treści zawarte w Produktach. Jednakże w najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie i z uwzględnieniem regulacji odnoszących się do Konsumentów, Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, ze stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Sprzedawca – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie i z uwzględnieniem regulacji odnoszących się do Konsumentów – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego Konsumentem, w najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie i z uwzględnieniem regulacji odnoszących się do Konsumentów – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sprzedawcy.
 4. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
 5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, NIP: 525-246-58-47, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000340712, adres e-mail: : shop@shop-absl.pl.
 6. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie Internetowym stanowi Załącznik nr 1 (https://absl.pl/en/about/privacy-policy) do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 7. Postanowienia końcowe
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów – w szczególności pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.